Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SISTAR, SECRET, болон Girls’ Generation хамтлагийн гишүүдийн гутлын хэмжээ
 • SISTAR, SECRET, болон Girls’ Generation хамтлагийн гишүүдийн гутлын хэмжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.27 PM (2013-04-07)

  http://b111888s.files.wordpress.com/2012/10/untitled1.jpg


  SISTAR, SECRET, болон Girls’ Generation хамтлагийн гишүүдийн гутлын хэмжээ. Та бүхэнд хамтлагийн гишүүдийн өмсгөлийн хэмжээг танилцуулж байна.

  SISTAR- Hyorin-н өмсгөлийн хэмжээ 230mm (US size 6)
  Bora-н өмсгөлийн хэмжээ 235mm (US size 6.5)
  Dasom болон Soyu-н өмсгөлийн хэмжээ 245mm (US size 7.5).

  SECRET- Ji Eun-н өмсгөлийн хэмжээ 230mm,
  Sunhwа болон Zinger-н өмсгөлийн хэмжээ 235mm, (US size 6.5)
  Hyosung-н өмсгөлийн хэмжээ 240mm (US size 7).

  Girls Generation- Sunny, Jessica, болон Hyoyeon өмсгөлийн хэмжээ 225mm ~ 230mm
  (US size 5.5 ~ 6),
  Tiffany өмсгөлийн хэмжээ 235mm, (US size 6.5)
  Yoona, Taeyeon, Seohyun, болон Yuri өмсгөлийн хэмжээ 240mm, (US size 7)
  Sooyoung өмсгөлийн хэмжээ 245mm.(US size 7.5)


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-07) Ïðîñìîòðîâ: 844 | Ðåéòèíã: 2.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû