Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Lee lyulin' монгол фенүүддээ хандан Пост үлдээжээ
 • 'Lee lyulin' монгол фенүүддээ хандан Пост үлдээжээ 3 CommentsÄîáàâèë Guest  9.29 PM (2012-12-24)
  http://gokpop.org/zurag1/zurag/7-30-2012_4-12-11_AM.png

  BBde Girl Хамтлагийн монгол гишүүн 'Lee lyulin' өөрийн фэйсбүүк хуудсаараа дамжуулан монголын фенүүддээ Пост илгээжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-24) Ïðîñìîòðîâ: 1298 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: alaga

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.179.10.58  |  Огноо: (2014-12-24)

  () | 2014-12-24 | Лхагва|8.47 PM
  ayguu olhon bnoo manai mongol ohin ulam sain awiyaslag aldartai idol boloroi amjilt

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 182.160.11.11  |  Огноо: (2012-12-26)

  (arma) | 2012-12-26 | Лхагва|8.02 PM
  esto uurhn shd

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Jiiyaa

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 103.10.22.143  |  Огноо: (2012-12-26)

  () | 2012-12-26 | Лхагва|7.18 PM
  huurhun idol shuu ~~~ amjilt husie kkk

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû