Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Хүнд цохилт' 1-р анги | Монгол хадмал орчуулгатай
 • 'Хүнд цохилт' 1-р анги | Монгол хадмал орчуулгатай 2 CommentsÄîáàâèë Guest  8.44 PM (2012-09-30)

  'High Kick' Хэмээх инээдмийн драма-ийн 3-р бүлэгийн 1-р анги шууд үзэхээр....


  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-30) Ïðîñìîòðîâ: 3775 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 4.3/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.11.58  |  Огноо: (2012-10-04)

  (Zip) | 2012-10-04 | Пүрэв|4.33 PM
  yamar duu bichlegiin studi baigaa bish yu gej mongoloor yarihav

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: NEMO

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 85.207.106.58  |  Огноо: (2012-10-02)

  () | 2012-10-02 | Мягмар|1.25 AM
  MONGOL HELER TAVACH GUIJ BN :D

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû