Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Агаа нь Ганган стайл | Монгол хувилбар
 • Агаа нь Ганган стайл | Монгол хувилбар 3 CommentsÄîáàâèë Guest  5.40 PM (2012-09-05)


  Агаа нь ганган стайл буюу Psy-ийн Gangnam Style дууны Монгол хувилбар...
  Êàòåãîðèÿ: Сонирхолтой | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-05) Ïðîñìîòðîâ: 1349 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 3.8/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: bb

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.126.91.170  |  Огноо: (2012-09-13)

  () | 2012-09-13 | Пүрэв|4.56 PM
  хөөрхөн л бна шт

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: hehe

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.126.89.165  |  Огноо: (2012-09-06)

  () | 2012-09-06 | Пүрэв|12.16 PM
  iim balai hogiin mongol yum niitlehee bolio

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: ODKO

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-09-06)

  () | 2012-09-06 | Пүрэв|0.17 AM
  KKKKKK YG BNA KKKKK

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû