Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "1 liter tears" 5-р хэсэг | Монгол хадмал орчуулгатай
 • "1 liter tears" 5-р хэсэг | Монгол хадмал орчуулгатай 3 CommentsÄîáàâèë Guest  11.26 AM (2012-07-19)


  Амьдралын утга учирийг маш сайнаар харуулж хүний сэтгэлийг хөдөлгөж чадсан өвчтөй охины тухай Япон драма та үзээгүй бол заавал үзээрэй...

  5-р анги  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-19) Ïðîñìîòðîâ: 741 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: chimgee tumurkhuyag

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 122.201.18.164  |  Огноо: (2012-11-04)

  (bebe) | 2012-11-04 | Ням|5.32 PM
  yaj vzeh we bolohgvi bna shde

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: FoXTeR

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 203.91.117.4  |  Огноо: (2012-08-06)

  () | 2012-08-06 | Даваа|5.34 PM
  eniig chin yj uzeh yum be

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: SuiToN^L7

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 27.123.213.5  |  Огноо: (2012-07-20)

  () | 2012-07-20 | Баасан|2.01 AM
  tnks.^_^

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû