Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SBS Inkigayo-ийн шинэ хөтлөгчид
 • SBS Inkigayo-ийн шинэ хөтлөгчид 2 CommentsÄîáàâèë Guest  10.48 AM (2012-12-09)


  'Inkigayo' нэвтрүүлгийг жүжигчин Lee Jong Suk, дуучин IU нар хөтөлж байсан ч өөрчлөлт оржээ. Жүжигчин Lee Jong Suk 'Inkigayo'-ийн хөтлгөчөө больж оронд нь ZE:A Kwanghee, жүжигчин Lee Hyun Woo, дуучин IU нар хөтөлхөөр болжээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-09) Ïðîñìîòðîâ: 521 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Yurinaa Dong

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 180.235.163.3  |  Огноо: (2012-12-09)

  (Yurinaa) | 2012-12-09 | Ням|11.03 PM
  sxan zaluu bljee

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.91.117.4  |  Огноо: (2012-12-09)

  (Zip) | 2012-12-09 | Ням|4.26 PM
  gokpop iin medee bmn

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû