Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 1993 онд төрсөн шилдэг эрэгтэй 10-н од
 • 1993 онд төрсөн шилдэг эрэгтэй 10-н од 2 CommentsÄîáàâèë Guest  8.46 PM (2012-07-24)


  1993 онд төрсөн шилдэг эрэгтэй 10-н одод...


  B.A.P‘s Daehyun

  SHINee‘s Taemin

  TEEN TOP‘s L. Joe

  Block B‘s P.O

  INFINITE‘s Sungjong

  B1A4‘s Gongchan

  Boyfriend‘s Hyunseung

  TEEN TOP‘s Chunji

  Co-Ed School‘s Noori

  NU’EST‘s Aron


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-24) Ïðîñìîòðîâ: 873 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 124.158.64.39  |  Огноо: (2012-12-21)

  (arma) | 2012-12-21 | Баасан|2.48 PM
  ma daehyun esto huurhun
  bs ma chunji

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: ucodesrudo514 ucodesruM3arM

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 103.10.22.52  |  Огноо: (2012-07-24)

  (nagi) | 2012-07-24 | Мягмар|10.24 PM
  chunji
  jiyeon iu 2 haana bn

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû