Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü PSY “Gangnam Style” Хамгийн их хүн үзсэн Кпоп видёо клип
 • PSY “Gangnam Style” Хамгийн их хүн үзсэн Кпоп видёо клип 1 CommentsÄîáàâèë Guest  9.40 PM (2012-09-02)


  Дуучин PSY-ийн "Gangnam Style” дуу гараад дөнгөж 50 хонож байгаа хэдий ч YouTube-ийн хамгийн их үзсэн Кпоп дуугаар шалгарлаа.

  Өмнө нь Girls Generation "Gee" клипийг 2009 оны 6-р сарын 8-нд хамгийн их үзсэн Кпоп клипээр шалгарч байсан байна.  "Gangnam Style” дууг нийтдээ 89 сая хүн үзсэн анхны КПОП видёо клип болж чаджээ... Энэхүү дууг өдөрт дор хаяж 5 сая хүн үзсэн байна.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-02) Ïðîñìîòðîâ: 764 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Зуны Цас

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-09-02)

  (Мичид) | 2012-09-02 | Ням|10.07 PM
  goy duu sht mongolchuudiin xiisen n j gsn sto xoopxon blson bnlee

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû