Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Wonder Girls, Psy 'Jingle Ball' дээр
 • Wonder Girls, Psy 'Jingle Ball' дээр 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.24 AM (2012-10-14)


  Лос Анжелесийн номер нэг фм болох KIIS-FM жил бүрийн 12-р сард 'Jingle Ball' тоглолт зохион байгуулдаг. Харин энэ жилийн хувьд энэ тоглолт дээр Wonder Girls, Psy нар уригджээ. 2 тоглолт болох бөгөөд 12-р сарын 1нд Wonder Girls, Akon, Ne-Yo, Taylor Swift, OneRepublic, Ellie Goulding нар оролцох бөгөөд 12-р сарын 3нд Psy, Justin Bieber, Ke$ha, Flo Rida, The Wanted, Owl City нар оролцох юм байна. 10-р сарын 20-оос билет нь зарагдана.

  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-14) Ïðîñìîòðîâ: 562 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: olzii

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.201  |  Огноо: (2012-10-14)

  () | 2012-10-14 | Ням|12.59 PM
  jypiinhen sn bn shdee
  yum ter sm ent ve :))
  mundag shvv ma hed ♥♥♥

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû