Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Rooftop Prince' 15,16-р анги | Монгол хадмал орчуулгатай
 • 'Rooftop Prince' 15,16-р анги | Монгол хадмал орчуулгатай 1 CommentsÄîáàâèë Guest  4.52 AM (2012-07-29)


  2012 оны солонгосын топ драма-уудын нэг болох 'Rooftop Prince' Монгол хадмал орчуулгатай.

  15-р анги  16-р анги  Орчуулсан: https://tvxqdbskthsg.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-29) Ïðîñìîòðîâ: 1587 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 3.8/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: kissssik

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.126.91.169  |  Огноо: (2012-07-30)

  () | 2012-07-30 | Даваа|10.37 AM
  daraachiin angiig ni yagaad tawihgui bgan be

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû