Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü дебютээс өмнө, ба дебютээс дараа
 • дебютээс өмнө, ба дебютээс дараа 2 CommentsÄîáàâèë Guest  10.36 AM (2012-12-22)


  Зарим одуудын дебютээ хийхээс өмнөх болон дараах зургуудийг харьцуулан тавьж байна.  Kang Sora
  Su Ju - Kyuhyun
  T-ara - Soyeon
  T-ara - Hyomin
  SNSD - Hyoyeon
  Park Minyoung
  Baek Ji Young
  Big Bang - TOP
  Yoo In Na
  Shin Bong-sun
  BEAST - Doojoon
  BEAST - Kikwang
  BEAST - Junhyung
  BEAST - Yoseob
  INFINITE - L
  By
  : http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-22) Ïðîñìîòðîâ: 1206 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Oppa

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 122.201.18.191  |  Огноо: (2012-12-24)

  () | 2012-12-24 | Даваа|1.48 AM
  Park Minyong yag mun umuu arai bish bailgui de Kim nana huurhun :))

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.25.195  |  Огноо: (2012-12-23)

  (arma) | 2012-12-23 | Ням|3.14 PM
  bugdere aimr bna

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû