Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Haha Byul нар Yoo Seung Ho шиг хүүтэй болохыг хүсч байна
 • Haha Byul нар Yoo Seung Ho шиг хүүтэй болохыг хүсч байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.34 PM (2012-12-01)


  11-р сарын 30-нд Хуримаа хийсэн урлагийн хосууд болох Haha  Byul нар ирээдүйн хүүхдүүдийн төлөвлөгөөнийхөө талаар бяцхан яриа өрнүүлжээ...

  Тэд 2-лаа жүжигчин Yoo Seung Ho шиг хүүтэй болохыг хүсдэгээ хэлсэн байна.

  Haha: Би жүжигчин Yoo Seung Ho шиг хүүтэй болохыг маш их хүсэж байна. үнэндээ удаан хугацааны турш хүсэж байсан. Гэхдээ энэ боломжгүй байх гэж бодож байгаа, Боломжгүй зүйл гэж байхгүй хэмээн хэлжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-01) Ïðîñìîòðîâ: 531 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû