Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны хамгийн шилдэг 25-н видёо клип
 • 2012 оны хамгийн шилдэг 25-н видёо клип 1 CommentsÄîáàâèë Guest  0.17 AM (2013-01-18)


  2012 оны шилдэг 25 видёо клипүүд...  25. HyunA "Ice Cream”
  Label: Cube Entertainment
  Release Date: October 21, 2012


  24. Eru ft. Junhyung of B2ST "I Hate You”
  Label: YMC Entertainment
  Release Date: August 7, 2012


  23. John Park "Falling”
  Label: Music Farm
  Release Date: February 21, 2012


  22. Hello Venus "What Are You Doing Today?”
  Label: Pledis Entertainment
  Release Date: December 13, 2012


  21. MBLAQ "This is War”
  Label: J.Tune Camp
  Release Date: January 9, 2012


  20. Lumi-L "Popopo”
  Label: OTWO Entertainment
  Release Date: August 1, 2012


  19. Seo In Young "Let’s Dance”
  Label: CJ E&M Music
  Release Date: October 18, 2012


  18. UV "I Want to Live With Her”
  Label: MUZIE SOUND
  Release Date: September 4, 2012


  17. EXID "Every Night”
  Label: AB Entertainment
  Release Date: October 3, 2012


  16. Yoseob ft. Junhyung "Caffeine”
  Label: Cube Entertainment
  Release Date: November 27, 2012


  15. Epik High "Don’t Hate Me”
  Label: YG Entertainment
  Release Date: October 19, 2012


  14. Taetiseo "Twinkle”
  Label: SM Entertainment
  Release Date: April 30, 2012


  13. Orange Caramel "Lipstick”
  Label: Pledis Entertainment
  Release Date: September 11, 2012


  12. Dal Shabet "Have, Don’t Have” ("Don’t Have” version)
  Label: Happy Face Entertainment
  Release Date: November 13, 2012


  11. Naul "Wind Memory”
  Label: Santa Music
  Release Date: September 19, 2012


  10. B.A.P "Warrior”
  Label: TS Entertainment
  Release Date: January 25, 2012


  9. Nell "The Day Before”
  Label: Woollim Entertainment
  Release Date: April 9, 2012


  8. Block B "Nillili Mambo”
  Label: Stardom Entertainment
  Release Date: October 16, 2012


  7. G-Dragon "Crayon”
  Label: YG Entertainment
  Release Date: September 26, 2012


  6. Ga In "Bloom”
  Label: LOEN Entertainment
  Release Date: October 4, 2012


  5. K. Will "Please Don’t…”
  Label: Starship Entertainment
  Release Date: October 10th, 2012


  4. Big Bang "Fantastic Baby”
  Label: YG Entertainment
  Release Date: March 6, 2012


  3. Sunny Hill "The Grasshopper Song”
  Label: LOEN Entertainment
  Release Date: January 12, 2012


  2. T-ara "Day by Day” and "Sexy Love” (drama versions)
  Label: Core Contents Media
  Release Date: July 2, 2012 and September 2, 2012

  .


  1. Psy "Gangnam Style”
  Label: YG Entertainment
  Release Date: July 15, 2012


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-18) Ïðîñìîòðîâ: 870 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.42.134  |  Огноо: (2013-01-18)

  (arma) | 2013-01-18 | Баасан|6.29 PM
  hyuna bap gd nar lag bnnaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû