Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yuri: 'I Got A Boy' шүүмжлэлд өртөнө гэдгийг мэдэж байсан
 • Yuri: 'I Got A Boy' шүүмжлэлд өртөнө гэдгийг мэдэж байсан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.24 AM (2013-01-20)


  Girls Generation Хамтлагийнхан 1-р сарын 18-нд 'Sketchbook' нэвтрүүлэгт оролцжээ...

  Хөтлөгч тэднээс: Та нарын шинэ дуу гараад ихээхэн шүүмжлэлт өртсөн үүнийг та нар яаж хүлээж авсан бэ? гэхэд Yuri бид анхнаасаа ийм зүйлтэй тулгарана гэдгээ мэдэж байсан учраас нээх сүр болгож хүлээж аваагүй,  'I Got A Boy' дуунд хөгжилтэй зүйлүүд олон байдаг тийм учраас бид сонирхолтой зүйл оролдож үзэхийг хүссэн гэжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-20) Ïðîñìîòðîâ: 609 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû