Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SBS драма шагнал гардуулах ёслол
 • SBS драма шагнал гардуулах ёслол 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.26 AM (2013-01-02)


  12-р сарын 31-нд SBS TV драма төрөлдөө шилдгүүдээ тодрууллаа.


  Daesang буюу хамгийн шилдгийг: Son Hyun Joo


  Продюсерийн шагнал: Park Geun Hyung, Chae Si Ra

  Шилдэг онц шагнал(мини драма): Lee Min Ho, Jung Ryeo Won

  Шилдэг онц шагнал (Тусгай драма): So Ji Sub, Han Ji Min

  Шилдэг онц шагнал (7 хонгийн драма): Jang Dong Gun, Kim Ha Neul

   Онц шагнал (мини драма): Kim Sang Joong, Kim Sung Ryeong

   Онц шагнал (тусгай драма): JYJ Yoochun, Jung Yoo Mi

   Онц шагнал (7 хонгийн драма): Kim Soo Ro, Shin Eun Kyung

  Тусгай жүжиглэлт (мини драма): Lee Duk Hwa, Jang Shin Young

   Тусгай жүжиглэлт  (тусгай драма): Kwak Do Won, Lee Jin

   Тусгай жүжиглэлт (7 хонгийн драма): Kim Min Jong, Lee Jong Hyuk, Kim Jung Nan

  Шилдэг хос шагнал: Kim Min Jong + Yoon Jin Yi, JYJ Yoochun + Han Ji Min


  Үзэгчдэд алдартай шагнал: Yoochun, Kim Ha Neul

  Өсвөр насныхны өгөх шагнал: Yoochun + Han Ji Min, Jang Dong Gun + Kim Ha Neul, So Ji Sub, Shin Eun Kyung, Son Hyun Joo, Jung Ryeo Won, Lee Min Ho, Chae Si Ra

  Шинэ шилдэг жүжигчин: SHINee Minho, Lee Hyun Woo, f(x) Sulli, Go Joon Hee, Park Hyo Joo, CNBLUE Jonghyun, Yoon Jin Yi, SNSD Yuri, Park Se Young, Jung Eun Woo


  Амжилттай ажилсан: Зохиолч Kim Eun Sook


  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-02) Ïðîñìîòðîâ: 555 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû