Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jaejoong 'Oricon'-ийн DVD хэсгийн 3т
 • Jaejoong 'Oricon'-ийн DVD хэсгийн 3т 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.56 AM (2012-12-07)


  JYJ Jaejoong-ийн 'Protect The Boss' драманы зураг авалтанд орж байхийг бичсэн бичлэгтэй DVD худалдаанд гарсан даруйдаа oricon чартын DVD хэсгийн 3-т бичигджээ. 7-р сард урьдчилан захиалга нь гархад Amazon, Rakuten, HMV чартуудад 1т жагссан юм байна. Мөн төлөөлөгч нь "Энэ үнэхээр гайхалтай зүйл байна. Jaejoong Японд 3 жилийн турш ямарч промошн, ажилууд хийгээгүй. Дээр нь энэ бол зүгээр л зураг авалтын DVD, түүнээс тоглолт юмуу шинэ клип, дууны DVD биш шүү дээ" гэжээ.

  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-07) Ïðîñìîòðîâ: 384 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû