Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Nickhun-ны тоглосон 'Seven Something' Top 20 киноны 2-т
 • Nickhun-ны тоглосон 'Seven Something' Top 20 киноны 2-т 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.23 AM (2013-01-05)

  2PM хамтлагийн гишүүн Nickhun-ны тоглосон Thai films-ын 2012 оны бүтээл болох "Seven Something” кино нь Top 20 киноны 2-т жагсаж яваа юм байна. Энэ кино нь Nickhun-ны анх удаа гол дүр бүтээсэн кино бөгөөд нийт ашгаар нь уг жагсаалтыг гаргажээ .


  1. Movie: ATM เออรัก เออเร่อ
  Release Date: January 19, 2012
  Gross: 153,564,029 baht (~$5.01 million USD)

  2. Movie: Seven Something (รัก 7 ปี ดี 7 หน )
  Release Date: July 26, 2012
  Gross: 66,628,071 baht (~$2.17 million USD)

  3. Movie: วาเลนไทน์ สวีทตี้
  Release Date: January 2, 2012
  Gross: 60,476,315 baht (~ $1.97 million USD)

  4. Movie: ยักษ์
  Release Date: October 4, 2012
  Gross: 50,649,749 baht (~$1.65 million USD)

  5. Movie: รักฉันอย่าคิดถึงฉัน (I Miss You)
  Release Date: May 31, 2012
  Gross: 42,772,719 baht (~$1.39 million USD)

  6. Movie: สาระแน โอเซกไก
  Release Date: October 18, 2012
  Gross: 39,477,785 baht (~$1.28 million USD)

  7. Movie: จันดารา ปฐมบท
  Release Date: September 6, 2012
  Gross: 38,986,021 baht (~$1.27 million USD)

  8. Movie: ตีสาม 3D
  Release Date: November 22, 2012
  Gross: 36,538,739 baht (~$1.19 million USD)

  9. Movie: 407 เที่ยวบินผี
  Release Date: March 22, 2012
  Gross: 34,412,033 baht (~$1.12 million USD)

  10. Movie: ยอดมนุษย์เงินเดือน
  Release Date: December 6, 2012
  Gross: 32,165,756 baht (~$1.04 million USD)


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-05) Ïðîñìîòðîâ: 490 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû