Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Мюзикиклийн зах зээл дээрх шилдэг Idol-ууд
 • Мюзикиклийн зах зээл дээрх шилдэг Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.28 PM (2013-03-29)


  Мюзикиклийн зах зээл дээрх шилдэг Idol-уудыг танилцуулж байна...

  B1A4 Sandeul

  http://img.ohkpop.com/2012/06/25/rR81uz73.jpg

  Kim joon soo (jyj)

  http://images.kpopstarz.com/data/images/full/2012/02/02/3282-kim-joon-soo.jpg

  Jessica Tiffany Sunny Tae young (snsd)

  http://www.asianpopcorn.com/battle_images/Tiffany_SooYoung_Sunny_TaeYeon_SeoHyun_HyoYeon_Jessica_16022010000855.jpg

  Dae sung Seungri ( big bang )

  http://gokpop.org/zurag1/Daesung-Seungri.png

  Kang in eunhyuk sungmin yesung ( suju)

  dongwoon yoseob ( b2st )

  jokwon changmin (2am)

  junsu (2pm)

  g.o seungho (mblaq)

  eunji ( a pink )


  Нар тус тус оржээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-29) Ïðîñìîòðîâ: 619 | Ðåéòèíã: 1.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû