Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü ’Golden Disk Awards’-ийн улаан хивсэн дээрх одууд
 • ’Golden Disk Awards’-ийн улаан хивсэн дээрх одууд 4 CommentsÄîáàâèë Guest  11.24 AM (2013-01-18)


  27-дахь удаагын ’Golden Disk Awards’-ийн улаан хивсэн дээрх одууд...


  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet2.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet3.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet4.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet5.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet6.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet7.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet8.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet9.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet10.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet11.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet12.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet13.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet14.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet15.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet16.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet17.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet18.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet19.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet20.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet21.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet22.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet23.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet24.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130115_goldendiskawards_redcarpet25.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-18) Ïðîñìîòðîâ: 784 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 4


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: Yurinaa Dong

  0  
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 122.201.18.225  |  Огноо: (2013-01-18)

  (Yurinaa) | 2013-01-18 | Баасан|8.32 PM
  zarim 1zurg n hiltende bh shg bnaa so hardjin
  ter yonghwa min yu bloo we neeh so hargjiin
  davichigin omssn ym taalgdsngvie busad n yahweee
  shagnaltnuud n taalgdsn

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: lo~story

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 124.158.68.138  |  Огноо: (2013-01-18)

  () | 2013-01-18 | Баасан|7.45 PM
  aaaaawhhhh ter taemin yumuuu
  :-o
  <3333

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 182.160.42.134  |  Огноо: (2013-01-18)

  (arma) | 2013-01-18 | Баасан|6.35 PM
  b2st bs goe bn

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.42.134  |  Огноо: (2013-01-18)

  (arma) | 2013-01-18 | Баасан|6.34 PM
  aaaaaahhhhh ma BTOB ymr goe haragdjiinaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû