Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 15&-ийн гайхалтай хоолойны чадвар
 • 15&-ийн гайхалтай хоолойны чадвар 2 CommentsÄîáàâèë Guest  1.03 AM (2012-10-12)


  MBC 'FM4U'-д JYP-ийн шинэ хамтлаг 15& оролцжээ. Park Ji Min, Baek Ye Rin нар Alicia Keys Beyonce нарын хамтран дуулсан ‘Put It In A Love Song‘ дууг дуулсан байна.  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-12) Ïðîñìîòðîâ: 635 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 122.201.18.171  |  Огноо: (2012-10-12)

  (Sirena) | 2012-10-12 | Баасан|9.41 PM
  ene hamtlagt ih naidvar tavij bgaaa hooloinii huch aimar sn

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: ochko3

  -1  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 1.112.80.251  |  Огноо: (2012-10-12)

  () | 2012-10-12 | Баасан|5.24 PM
  yoo aimar,jinhene duuchdaas ni goe duuljiishd LOL :D

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû