Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Gaon Chart-ийн 6-р сарын эхний 7 хоногийн шилдэгүүд
 • Gaon Chart-ийн 6-р сарын эхний 7 хоногийн шилдэгүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.30 AM (2013-06-11)


  Gaon Chart-ийн 6-р сарын эхний 7 хоногийн шилдэгүүд...  < Gaon чарт Digital Single >

  1. B2ST - "Will You Be Alright?"
  2. Lee Hyori - "Bad Girls"
  3. Akdong Musician - "Bean Tteok Bing Soo"
  4. CL - "The Baddest Female"
  5. Lee Seung Gi - "Last Word"
  6. Two Months - "Number 1"
  7. 4minute - "What's Your Name?"
  8. The One - "Best Wishes To You"
  9. Roy Kim - "Spring Spring Spring"
  10. Shinhwa - "This Love"


  < Gaon чарт цомог борлуулалт >

  1. Big Bang – '2013 Bigbang Alive Galaxy Tour : The Final in Seoul'
  2. B1A4 – 'What's Happening?'
  3. 100% – 'Real 100%'
  4. VIXX – 'hyde'
  5. Daft Punk – 'Random Access Memories'
  6. EXO-K – 'MAMA The 1st Mini Album'
  7. Cho Yong Pil – 'Hello'
  8. 2PM – 'Grown'
  9. EXO-M - 'MAMA The 1st Mini Album'
  10. Lee Min Ho – 'My Everything'


  < Онлайнаар хамгийн их татагдсан >

  1. CL - "The Baddest Female" – 261,015 татагдсан
  2. B2ST - "Will You Be Alright?" - 240,232 татагдсан
  3. Lee Seung Gi - "Last Word" - 220,837 татагдсан
  4. Two Months - "Number 1" – 204,459 татагдсан
  5.  Lee Hyori - "Bad Girls" - 183,824 татагдсан
  6. Akdong Musician - "Bean Tteok Bing Soo" – 183,766 татагдсан
  7. Huh Gak ft. Eunji - "Short Hair" – 145,266 татагдсан
  8. The One - "Best Wishes To You" - 120,748 татагдсан
  9. BoA - "Between Heaven And Hell" - 120,176 татагдсан
  10. Baek Ji Young - "Reminded Of You" - 104,114 татагдсан


  < Караоке-нд хамгийн их дуулагдсан >

  1. Roy Kim - "Spring Spring Spring"
  2. Shin Yong Jae – "The Reason I Became A Singer"
  3. izi - "Emergency Room"
  4. Roy Kim and Jung Joon Young – "Becoming Dust"
  5. Davichi - "Turtle"
  6. Geeks ft. Soyu – "Officially Missing You"
  7. Ulala Session - "Western Sky"
  8. Cho Yong Pil – "Bounce"
  9. Lim Jae Bum - "For You"
  10. Lee Seung Chul – "Mali Flower"
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-11) Ïðîñìîòðîâ: 475 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû