Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü EYE CANDY: Kpop-ийн бүжгийн хаанууд
 • EYE CANDY: Kpop-ийн бүжгийн хаанууд 3 CommentsÄîáàâèë Guest  10.12 AM (2013-01-07)


  Эрэгтэй хамтлагуудаас хамгийн шилдэг бүжигчин гишүүдийг шалгаруулжээ...


  TVXQ Yunho


  Su Ju Eunhyuk


  SHINee Taemin


  B.A.P Jongup

  JYJ Junsu


  Big Bang Taeyang


  Block B U-Kwon


  B2ST Kikwang


  MBLAQ Seungho


  INFINITE Hoya


  U-Kiss Kiseop


  EXO-K Kai


  EXO-M Luhan


  NU'EST Jr


  B1A4 CNU  2PM Junho


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-07) Ïðîñìîòðîâ: 759 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: sisley

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 122.201.18.146  |  Огноо: (2013-01-07)

  () | 2013-01-07 | Даваа|8.46 PM
  Kai <3
  Luhan <3
  Taeyang <3

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: VIP

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 182.160.58.158  |  Огноо: (2013-01-07)

  () | 2013-01-07 | Даваа|6.58 PM
  Taeyang medeej shildegiin shildeg♥

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.18.136  |  Огноо: (2013-01-07)

  (arma) | 2013-01-07 | Даваа|4.00 PM
  tmmee tn

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû