Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'King Kong' Entertainment-д харъялагддаг жүжигчид High Cut сэтгүүлнээ
 • 'King Kong' Entertainment-д харъялагддаг жүжигчид High Cut сэтгүүлнээ 3 CommentsÄîáàâèë Guest  9.30 PM (2012-11-18)


  King Kong Entertainment-д маань Kim Sun Ah, Sung Yu Ri, Park Min Young, Lee Chung Ah, Kim Bum, Lee Kwang Soo, Lee Dong Wook нар харъялагддаг юм байна. King Kong entertainment- ийнхны зургаас хүргэе.

  http://gokpop.org/_nw/7/84959449.jpg

  http://gokpop.org/_nw/7/03139557.jpg

  http://gokpop.org/_nw/7/45095762.jpg

  http://gokpop.org/_nw/7/15299037.jpg

  http://gokpop.org/_nw/7/60304860.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Mishka (2012-11-18) Ïðîñìîòðîâ: 658 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 4.3/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 122.201.18.168  |  Огноо: (2012-11-20)

  (Sirena) | 2012-11-20 | Мягмар|3.45 PM
  ene buh jujigchded hairtai shd

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Misheel Ganzorig

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 112.72.12.14  |  Огноо: (2012-11-19)

  (Mishka) | 2012-11-19 | Даваа|11.06 PM
  tn shu minii durtai jujigchdin neg

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: eee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.177  |  Огноо: (2012-11-19)

  () | 2012-11-19 | Даваа|8.40 AM
  Sung Yu Ri unheer huurhun shuu

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû