Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Akdong Musician түр хугацаагаар солонгост ирлээ
 • Akdong Musician түр хугацаагаар солонгост ирлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.05 PM (2013-05-09)


  Akdong Musician түр хугацаагаар солонгост ирлээ .

  Тэд энэ сард солонгост зар суртачилгаанд тоглох юм байна .Өмнө хэлснээр тэд аль энтэртайнмэнтэд орохоо хэлэх гэнэ .

  ‘K-Pop Star 2′ удирдах гишүүн хэлэхдээ , "Akdong Musician солонгост тиймч удаан байхгүй ,тэд суртачилгааны ажилаа дуусгаад буцна . Тэд аль энт-д орохоо маш удаан бодож шийдвэрлэсэн . Удахгүй мэдэгдэх болно .
  Мөн санал асуулгын дүн гарсан байна .
  SM ent : 8%
  YG ent : 35%
  JYP ent : 57%

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-05-09) Ïðîñìîòðîâ: 549 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû