Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon-ийн ахлах сургуулийн зураг нетед цацагджээ
 • G-Dragon-ийн ахлах сургуулийн зураг нетед цацагджээ 3 CommentsÄîáàâèë Guest  6.42 PM (2012-11-06)

  Big Bang Хамтлагийн ахлагч G-Dragon-ийн Ахлах сургуульд байх үеийн зургууд нетээр цацагджээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-06) Ïðîñìîòðîâ: 629 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 182.160.25.195  |  Огноо: (2012-12-23)

  (arma) | 2012-12-23 | Ням|12.28 PM
  ymr huurhn bsiim be
  araas n tum buman ohiduud guideg bsn bhdaa

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 122.201.18.172  |  Огноо: (2012-11-08)

  (Sirena) | 2012-11-08 | Пүрэв|7.15 PM
  hoorhon heveeree l smile

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: olzii

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.233  |  Огноо: (2012-11-06)

  () | 2012-11-06 | Мягмар|10.43 PM
  nya nya yg heveeree hurhun shvv
  hairtai ♥

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû