Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны хамгийн шилдэг үс засалттай Idol-ууд
 • 2012 оны хамгийн шилдэг үс засалттай Idol-ууд 2 CommentsÄîáàâèë Guest  8.56 PM (2013-01-10)


  2012 оны хамгийн шилдэг үс засалттай 10 Idol-ийг шалгаруулжээ...

  10. G-Dragon(BB)

  gd-good-hair

  9. Bom(2ne1)

  Bom2

  8. Hyuna(4minute)

  Hyuna-beauty

  7. Jiyeon(Tara)

  jiyeon

  6. Tiffany(Girls generation)

  qt-tiffany

  5. CL(2ne1)

  CL-good-hair

  4. Yezi(AOA)

  yezi

  3. Fei(miss A)

  fei

  2. Hyoyeon(Girls generation)

  hyoyeon

  1. Nana(after school)

  nana


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-10) Ïðîñìîòðîâ: 1117 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: krystal and jessica

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.126.91.170  |  Огноо: (2013-01-12)

  () | 2013-01-12 | Бямба|5.10 PM
  goy medeelel bn ghde ter 4t bga Yezi jin AoA giinh bish shude Fiestar hamtlagiinh shd

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.61.223  |  Огноо: (2013-01-11)

  (arma) | 2013-01-11 | Баасан|1.17 PM
  gd hyuna hyoyeon 3h goe bna

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû