Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Go Hyun Jung 3 жилийн дараа драма-д тоглоно
 • Жүжигчин Go Hyun Jung 3 жилийн дараа драма-д тоглоно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.41 PM (2013-06-04)

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/04/sportschosun/20130604140922317.jpg

  Мисс Кореа, нэрт жүжигчин Жүжигчин Go Hyun Jung 3жилийн дараа дахин драманд тоглохоор болжээ.

  Тэрээр ирэх долоо хоногийн Лхагва, Пүрэв  гаригуудад MBC телевизээр гарах The Queen's Classroom драмынхаа нээлтэнд өнөдөр оролцож явна.  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/04/newsen/20130604141014399.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/04/newsen/20130604140612454.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/04/tvdaily/20130604140614655.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/04/starnews/20130604141310338.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/04/sportschosun/20130604142325785.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-04) Ïðîñìîòðîâ: 701 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû