Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дахин үзсэн ч уйдхааргүй кино
 • Дахин үзсэн ч уйдхааргүй кино 4 CommentsÄîáàâèë Guest  0.09 AM (2012-12-10)
  http://img.ohkpop.com/2012/03/23/Dc73RJ29.jpg

  "Солонгосын кино академийн холбоо"-оос Twitter-ээр дамжуулан "Ямар киног ахиж үзмээр байна?" гэсэн санал асуулга авжээ. Хүмүүсийн санлаар 'Architecture 101' кино түрүүлсэн байна.  http://kdramachoa.com/wp-content/uploads/2012/02/prescon_intro-to-arch2.jpg

  http://kdramachoa.com/wp-content/uploads/2012/02/prescon_intro-to-arch11.jpg

  http://en.korea.com/missa/files/2012/05/photo236987.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-10) Ïðîñìîòðîâ: 849 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 4


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: anuka

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 109.15.27.149  |  Огноо: (2012-12-30)

  () | 2012-12-30 | Ням|5.17 AM
  ene kinog hanaas uzhuu ?? tuslaach

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: enhtamir altanhuyag

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.126.91.128  |  Огноо: (2012-12-15)

  (tamira) | 2012-12-15 | Бямба|8.03 PM
  togsgol n ontsgu

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: zaya

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.55.179.27  |  Огноо: (2012-12-10)

  () | 2012-12-10 | Даваа|2.57 PM
  ochigdor uzsen yahav dajgui l kino bnlee

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.91.117.4  |  Огноо: (2012-12-10)

  (Zip) | 2012-12-10 | Даваа|0.10 AM
  uzeegu yum bn

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû