Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Wonder Girls Sunye Хуримынхаа зураг авалтыг хийнэ
 • Wonder Girls Sunye Хуримынхаа зураг авалтыг хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.00 AM (2013-01-05)
  http://3.bp.blogspot.com/-01n4HP0j1eg/UObd8T2CJOI/AAAAAAAA_Iw/ZBr3jX29kgQ/s1600/sunye.jpg

  Wonder Girls Sunye Хуримынхаа зураг авалтыг 1-р сарын 7-нд хийхээр болжээ. Зураг авалтыг алдатай зурагчин Oh Joong Suk хариуцан ажиллахаар болсон ба хосууд нэгэн алдартай зураг авалтын студид зургаа авхуулахаар болсон байна. Sunye-ийн хурим 1-р сарын 26-нд болох юм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-05) Ïðîñìîòðîâ: 421 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû