Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай Ulzzang оддын жагсаалт
 • Алдартай Ulzzang оддын жагсаалт 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.54 PM (2013-04-10)  Ulzzang оддын жагсаалтыг хүргэж байна...

  1. Ku Hye Sun [Actress]

  http://2.bp.blogspot.com/_aLgAd3JGJj8/TLRndxWC6NI/AAAAAAAAALI/0IIlcEGPOE4/s1600/koo-hye-sun.jpg

  2. Nam Sang-mi [Actress]

  3. Park Han-byul [Actress]

  4. Kang Eun-bi [Actress]

  5. Kim Hye Sung [Actor]

  6. Kim Jung Eun [Kimchi Kids]

  7. Krystal [F(x)]

  Krystal

  8.Yoona [SNSD]

  http://en.korea.com/snsd/files/2011/07/8-yoona43.jpg


  9. Hara [Kara]

  10. Hyomin [T-Ara]

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/01/20120104_tara_1-460x640.jpg


  11. Lee Seung Hyun [F.Cuz]

  12. Choi Jonghun [FT Island]

  13. Heo Young Saeng [SS501]

  14. Ryeowook [Super Junior]

  http://1.bp.blogspot.com/-9rYOqc0AtWw/TeJx7iYLuEI/AAAAAAAAAiU/eICGK4udVak/s1600/ryeowook-suju.jpg

  15. Park Yun Hwa [T-Max]

  16. Yunho [TVXQ]

  17. Lee Kiseop [U-Kiss]

  http://1.bp.blogspot.com/_W2y1u8RWs_o/TUe5ghSVpEI/AAAAAAAAADw/v6hlVEr_cZ0/s1600/lee+kiseop.jpg

  18. Lee Jooyeon [After School]

  19. Qri [T-Ara]


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-10) Ïðîñìîòðîâ: 1072 | Ðåéòèíã: 4.2/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû