Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Rooftop Prince' 6-р анги | Монгол хадмал орчуулгатай
 • 'Rooftop Prince' 6-р анги | Монгол хадмал орчуулгатай 4 CommentsÄîáàâèë Guest  2.48 AM (2012-07-23)


  2012 оны солонгосын топ драма-уудын нэг болох 'Rooftop Prince' Монгол хадмал орчуулгатай.  Орчуулсан: https://tvxqdbskthsg.wordpress.com


  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-23) Ïðîñìîòðîâ: 1329 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 4.5/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 4


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: serjee

  0  
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 124.158.66.93  |  Огноо: (2012-11-24)

  () | 2012-11-24 | Бямба|11.20 PM
  ene kinog tataj avj boloh uuu

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: serjee

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 124.158.66.93  |  Огноо: (2012-11-24)

  () | 2012-11-24 | Бямба|11.19 PM
  tataj avj bolohuuu

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: enhjin

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 81.80.253.123  |  Огноо: (2012-07-27)

  () | 2012-07-27 | Баасан|7.04 PM
  ene nit heden angitai kino ve?

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: enhjin

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 81.80.253.123  |  Огноо: (2012-07-27)

  () | 2012-07-27 | Баасан|7.04 PM
  ene niit heden angitai kino ve admina?

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû