Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Super Junior M - Break Down цомог | Орчуулгатай
 • Super Junior M - Break Down цомог | Орчуулгатай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.30 PM (2013-06-01)


  http://gokpop.org/_nw/25/43383003.jpg

  Super Junior M - Break Down цомог | Орчуулгатай

  Super Junior-M хамтлагийн 2дахь би даасан ‘Break Down‘ албум нь Billboard-ийнWorld Albums‘ chart-д 1т орсон юм.

  Бүх дууг орчуулгатай хүргэж байна.

                        http://gokpop.org/_nw/25/11133567.jpg


  01. Break Down


                                   

  02. Go


                                   

  03. 完美的再見 (Good Bye My Love)


                                   

  04. A-oh!


                                   

  05. It’s You


                                   

  06. 距離的擁抱


                                   

  07. Tunnel


                                    

  08. Stand Up

                 
                                          Êàòåãîðèÿ: Монгол хадмал | Äîáàâèë: kpopmfan (2013-06-01) Ïðîñìîòðîâ: 411 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû