Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартнууд хөгширвөл ямар царайтай болох вэ?
 • Алдартнууд хөгширвөл ямар царайтай болох вэ? 2 CommentsÄîáàâèë Guest  0.08 AM (2012-07-29)


  Алдартнууд 40-50 жилийн дараа ямар царайтай болох вэ? Хөгжилтэй ч гэмээр хошин зургуудыг хүргэж байна...

  YoonA Girls’ Generation

  Yoochun  JYJ

  Uee  After School

  Taeyang  Big Bang

  Suzy  miss A

  Rain

  Nichkhun 2PM

  Kai  EXO

  Jo Kwon  2AM

  IU

  Lee Hyori


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-29) Ïðîñìîòðîâ: 1077 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-09-12)

  (Zip) | 2012-09-12 | Лхагва|4.40 PM
  aimar uym xaxa king

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Мичид

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-07-30)

  () | 2012-07-30 | Даваа|0.01 AM
  yoona suzy 2 apai ch dee apai aimp blgotson bn sht xxa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû