Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Солонгосын ард түмний сонгосон 2012 оны хүчирхэг 30 алдартан
 • Солонгосын ард түмний сонгосон 2012 оны хүчирхэг 30 алдартан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.25 PM (2013-04-20)

  Солонгосын ард түмний сонгосон хамгийн хүчирхэг нэр хүндтэй 30 алдартаныг танилцуулж байна...


  Posted Image


  1. PSY - new
  2. Lee Mi Kyung - still #2
  3. YG Papa - former #5
  4. LSM Oppar - former #1
  5. Yoo Jae Suk - former #3
  6. Lee Byunghun - former #25
  7. Kim Tae Ho - former #11
  8. Kang Ho Dong - former #9
  9. Kim Ki Duk - new
  10. Kim Byung Suk - former #19
  11. Song Joong Ki - new
  12. JYPee - former #13
  13. Son Seung Hwan - former #12
  14. Park Myung Song - former #18
  15. Shim Jae Myung - former #6
  16. BIGBANG - new
  16. Choi Dong Hoon - new
  18. Ha Jung Woo - new
  18. Kim Yoon Suk - former #15
  20. Kim Soo Hyun - former #15
  21. Shin Dong Yup - new
  22. Son Kwang Ik - former #25
  23. Busker Busker - new
  24. Lee Kyung Kyu - new
  24. Sol Do Hyun - new
  26. Yun Ho Jin - new
  26. Lee Myung Han - new
  26. So Seung Woo - former #8
  29. Jung Myung Hoon - former #25
  29. Seo Soomin - new
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-20) Ïðîñìîòðîâ: 941 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû