Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Баг' - 23-р анги | Онц сонирхолтой 2012 оны шинэ кино
 • 'Баг' - 23-р анги | Онц сонирхолтой 2012 оны шинэ кино 4 CommentsÄîáàâèë Guest  0.42 AM (2012-12-01)

  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-01) Ïðîñìîòðîâ: 966 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 4


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: Erkhemjargal

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 124.158.79.172  |  Огноо: (2012-12-03)

  () | 2012-12-03 | Даваа|0.28 AM
  23р ангийг үзүүлээч

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: bayar

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 203.194.115.92  |  Огноо: (2012-12-01)

  () | 2012-12-01 | Бямба|2.58 PM
  goy blaa kino uzehed

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bayar

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 203.194.115.92  |  Огноо: (2012-12-01)

  () | 2012-12-01 | Бямба|2.57 PM
  adada

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bayar

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.92  |  Огноо: (2012-12-01)

  () | 2012-12-01 | Бямба|2.57 PM
  gaadadadadad

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû