Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ын гишүүдийн одоо хэрэглэж байгаа гар утаснууд
 • SNSD-ын гишүүдийн одоо хэрэглэж байгаа гар утаснууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.29 PM (2013-01-30)


  SNSD-ын гишүүдийн одоо хэрэглэж байгаа гар утаснууд...


  Yoona – Samsung galaxy S3 (цагаан)

  http://style.soshified.com/wp-content/uploads/2012/08/yoonasamsung.jpg

  Taeyeon – iPhone 5 (цагаан)

  http://style.soshified.com/wp-content/uploads/2012/11/iphonetae.jpg

  Мөн Galaxy S3 барьдаг | Өнгө цагаан

  http://style.soshified.com/wp-content/uploads/2012/11/taeyeonsamsung1.jpg

  Sunny – iPhone 4s (цагаан)

  http://style.soshified.com/wp-content/uploads/2011/12/IPHONE41.jpg

  Jessica – iPhone 5 (цагаан)

  http://digital.widgetsradar.com/uploadfiles/digitalwidgetsradarcom-1348084290/iphone-5-to-sport-metal-chassis-like-ipod-touch-no-4-inch-screen-rumor-_1.jpg

  Tiffany – Samsung galaxy S2 (ягаан)

  http://static.trustedreviews.com/94/b1bae1/6f32_orh348w620/IMG-0077s.jpg

  SooYoung – Samsung galaxy S3

  http://25.media.tumblr.com/tumblr_m3hixjumhE1rqs91fo1_500.jpg

  SeoHyun – iPhone 4s (хар)

  http://media.gdgt.com/img/products/445/9jzm/9jzm-460.jpg

  HyoYeon – iPhone 5 (хар)

  http://www.iphonefaq.org/images/archives/iphone5-official-black.jpg

  Yuri – iPhone 4s (цагаан)

  http://boygeniusreport.files.wordpress.com/2011/10/iphone-4s-review-7.jpg?w=942


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-30) Ïðîñìîòðîâ: 1008 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû