Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD 'I Got a Boy' дууны жагсаалт
 • SNSD 'I Got a Boy' дууны жагсаалт 1 CommentsÄîáàâèë Guest  2.52 PM (2012-12-28)


  SNSD хамтлагийнхан 1-р сарын 1нд 'I Got a Boy' цомгоо худалдаанд гаргана. Тэд энэ цомогндоо багтах дуунуудын жагсаалтыг гаргажээ.


  1-1. I Got a Boy
  1-2. Dancing Queen
  1-3. Baby Maybe
  1-4. 말해봐 (Say The Words)
  1-5. Promise 1-6. Express 999
  1-7. 유리아이
  1-8. Look at Me
  1-9. XYZ
  1-10. 낭만길 (Romantic Road)

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-28) Ïðîñìîòðîâ: 402 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: caeaa

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 58.140.173.197  |  Огноо: (2012-12-28)

  () | 2012-12-28 | Баасан|8.44 PM
  goe ymaa hurdan cd g n awmaar b

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû