Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ээс хэн нь Youtube-д амгийн алдартай вэ?
 • SNSD-ээс хэн нь Youtube-д амгийн алдартай вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.37 AM (2013-02-20)


  SNSD-ээс хэн нь Youtube-д амгийн алдартай вэ?


  1.Jessica=> 1,244,324,725 үзэгчтэй


  2.Tiffany=> 701,838,668 үзэгч

  3.Taeyeon=> 648,485,464 үзэгч

  4.YoonA=> 577,950,924 үзэгч

  5.Seohyun=> 564,982,382 үзэгч

  6.Sooyoung=> 486,699,457 үзэгч


  7.Yuri=> 268,167,358 үзэгч

  8.Sunny=> 199,728,787 Үзэгч


  9.Hyoyeon=> 61,728,787 Үзэгч


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-20) Ïðîñìîòðîâ: 567 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû