Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop Fashion | 2NE1 Park Bom-ийн Загвараас
 • K-pop Fashion | 2NE1 Park Bom-ийн Загвараас 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.54 PM (2012-12-17)
  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/08/20120813_kfashionista_parkbom4-e1344850502125.jpg

  K-pop Fashion
  дараагын мэдээгээрээ 2NE1 Park Bom-ийн Загвараас хүргэж байна...

  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/08/20120813_kfashionista_parkbom3.jpg

  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/08/20120813_kfashionista_parkbom2-e1344850198719.jpg

  Дээрх зурган дээр өмссөн загвар


  "I Love You” нэртэй торон Фодволк Үнэ: 31$
  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/08/20120813_kfashionista_parkbom_fashion.jpg

  Ягаан өнгийн Тирко Үнэ: 20$ (одоо хямдраад 8$ болсон)

  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/08/20120813_kfashionista_parkbom_fashion2.jpg

  Pierre Hardy Брендийн Фүүз Үнэ: 500$

  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/08/20120813_kfashionista_parkbom_fashion3.jpeg


  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/03/20120321_kfashionista_parkbom_scream2.png

  Үнэ: 14$

   Park Bom Scream Dress, 2NE1 Scream PV

  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2011/12/20111230_kfashionista_parkbom2.jpg

   SBS Gayo Daejun 2011-ийн үеэр энэхүү хар даашинзыг өмсчээ. Үнэ: 1.250$

  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2011/12/20111230_kfashionista_rickowens.jpg

  Бусад Загваруудаас

  http://en.korea.com/2ne1/files/2011/07/39.jpg

  http://welovebom.files.wordpress.com/2012/10/bgz.png

  http://okpopgirls.rebzombie.com/wp-content/uploads/2012/11/2NE1-Bom-airport-fashion-nov-9-1.jpg

  http://www.hikoreanfashion.com/kpop/wp-content/uploads/2012/12/2ne1-park-bom.jpg

  http://2.bp.blogspot.com/-EbG57ywxTvk/T5p0CdWmSAI/AAAAAAAAKpg/9ITaETmTWw4/s1600/20124271662adnl_T5_25249.jpg

  http://2ne1blackjackindonesia.files.wordpress.com/2012/06/park-bom-louboutin-shoes-amazing-spiderman-120614.jpg?w=714

  http://4.bp.blogspot.com/-8TLXxHsklp0/UKywZLaMzAI/AAAAAAAAB-0/_bZGCy5S358/s1600/BOM_1.png

  http://24.media.tumblr.com/tumblr_mdwqqh3nuH1ry56qjo1_500.jpg

  Êàòåãîðèÿ: K-pop Fashion | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-17) Ïðîñìîòðîâ: 1063 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû