Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SHINEe JongHyun хамрандаа мэс засал хийлгэлээ
 • SHINEe JongHyun хамрандаа мэс засал хийлгэлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.00 PM (2013-04-12)


  SM Entertainment-с, "Жонхюны эмчилгээ юу юунаас илүү чухал, тийм болохоор бид хүлээж, бас түүнийг харж байгаад дараагийн ажлуудыг төлөвлөнө. ” гэсэн байна.

  SHINee Хамтлаг "Dream Girl,”-н хуваарьт ажлын дараа 2дахь хэсэг болгон 3дахь бүрэн хэмжээний цомгоо энэ 4сард гаргаж гэж байсан ч энэхүү ослоос болж тэд хуваариа өөрчлөх бололтой.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: okojo (2013-04-12) Ïðîñìîòðîâ: 657 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû