Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Lee Seung Gi', 'Suzy' нар хамтран шинэ драма-д
 • 'Lee Seung Gi', 'Suzy' нар хамтран шинэ драма-д 2 CommentsÄîáàâèë Guest  1.42 AM (2012-10-20)


  Жүжигчин 'Lee Seung Gi', Miss A 'Suzy' нар 'Guga Medical Book' хэмээх шинэ түүхэн драма-ийн гол дүрүүдэд хамтран тоглож магадгүй байна. Драма-ийн тоглох саналыг жүжигчин Lee Seung Gi хүлээж авсан бөгөөд Suzy-гийн хувьд тоглох эсэхээ хараахан шийдээгүй байна....


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-20) Ïðîñìîòðîâ: 888 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-10-21)

  (Zip) | 2012-10-21 | Ням|2.15 PM
  za uzeh yum baina

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû