Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хоол хамгийн сайн хийдэг TOP 5 Idol-ууд
 • Хоол хамгийн сайн хийдэг TOP 5 Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.05 AM (2013-06-09)


  Хоол хамгийн сайн хийдэг TOP 5 Idol-уудыг танилцуулж байна...


  1. B1A4 - Jinyoung

  http://i99.beon.ru/images6.fanpop.com/image/photos/33300000/Jinyoung-b1a4-33358470-500-369.jpg

  2. INFINITE - Sungyeol

  https://lh4.googleusercontent.com/-Nf5Ewhc7FTs/UYI4IEL51NI/AAAAAAAABbU/8bj9ti-Z1NY/w506-h382-o/yeol.jpg

  3. B2ST - Doojoon

  http://4.bp.blogspot.com/-5EH6A5p_-Ys/UO9WofPJrcI/AAAAAAAABc4/pSJpm2wuyH8/s640/Yoon-Doo-Joon.jpg

  4. B.A.P - Himchan

  http://images6.fanpop.com/image/photos/32500000/Himchan-himchan-32518498-500-551.jpg

  5. D.O нар тус тус оржээ...
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-09) Ïðîñìîòðîâ: 1046 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû