Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн их гишүүддээ дээрлэхүүлдэг 5 ахлагч
 • Хамгийн их гишүүддээ дээрлэхүүлдэг 5 ахлагч 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.27 AM (2013-06-09)  Хамгийн их гишүүддээ дээрлэхүүлдэг 5 ахлагчыг танилцуулж байна...  1. Shinee Onew

  http://25.media.tumblr.com/21132f48cb1156f96ce8eaaa6a723d88/tumblr_mh5j0bnWh81s3j821o1_500.png

  2. EXO Suho

  http://25.media.tumblr.com/d96098458c967aa448c7490e9212108d/tumblr_mfx6w8gXRK1riav2to1_400.jpg

  3. B.A.P Yongguk

  http://www.officiallykmusic.com/wp-content/uploads/2013/01/YONG-GUK-TUMBLR.jpg

  4. FT ISLAND Jonghoon

  https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p480x480/25925_488352597877625_1905201237_n.jpg

  5. Infinite - Sunggyu

  http://24.media.tumblr.com/tumblr_mcsi8oKabJ1qfum5zo1_500.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-09) Ïðîñìîòðîâ: 1410 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû