Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop Fashion | SNSD Yoona-гийн Загвараас
 • K-pop Fashion | SNSD Yoona-гийн Загвараас 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.42 PM (2012-12-16)
  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/10/20121011_kfashionista_yoona-e1350017600605.jpg

  K-pop Fashion ангилалынхаа 3-дахь мэдээгээрээ SNSD Yoona-гын загвараас хүргэж байна...


  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/10/20121011_kfashionista_yoona4.jpg

  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/10/20121011_kfashionista_yoona3.jpg

  Дээрх зурган дээр өмссөн загвараас


  Светерэн Цамц Үнэ: 420$

  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/10/20121011_kfashionista_yoona_fashion.jpg

  Хар саарал өнгийн гоёомсог Юүбк Үнэ: 605$

  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/10/20121011_kfashionista_yoona_fashion2.jpg

  Цүнх Үнэ: 1256 Доллар

  http://cdn.kfashionista.com/wp-content/uploads/2012/10/20121011_kfashionista_yoona_fashion3.jpg   

  Дээрх даашинзыг 2011 KBS Entertainment Awards шагнал гардуулах ёслолыг хөтлөх үеэрээ өмсөж байсан.

      

  Дээрх даашинзыг SBS Gayo Daejun 2011-ийн үеэр өмсөж байсан.


  http://3.bp.blogspot.com/-2ZgJvzqm0lI/T4cLSLnu6CI/AAAAAAAAC6A/Bx5PnHn75_Q/s1600/Yoona+Visit+in+New+York+Love+Rain.jpg

  Дээрх зурган дээр өмссөн Костюм Үнэ: 62$

  http://1.bp.blogspot.com/-aDUo0y2ihtI/T4cLTlKvdvI/AAAAAAAAC6I/jAk2Ld42FSA/s1600/yoona+o%272nd.jpg

  Дээр зурган дээрх цүнх Үнэ: 408$

  http://4.bp.blogspot.com/-IEKCfBLlCUc/TqTg3pQvdzI/AAAAAAAACv8/4NN-FGXVDoU/s1600/SNSD%2BYoona%2B-%2BMJ.jpg

  Дээрх зурга дээрх саарал цүнх Үнэ: $1,395

  Êàòåãîðèÿ: K-pop Fashion | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-16) Ïðîñìîòðîâ: 915 | Ðåéòèíã: 4.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû