Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Хүнд цохилт 3' инээдмийн шилдэг драма 9,10-р анги
 • 'Хүнд цохилт 3' инээдмийн шилдэг драма 9,10-р анги 5 CommentsÄîáàâèë Guest  10.59 PM (2013-05-11)


  High Kick!3 буюу Хүнд цохилт 3 хэмээх 2012 оны инээдмийн шилдэг драма-ийг монгол хэлээр хүргэж байна...


  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-11) Ïðîñìîòðîâ: 4586 | Êîììåíòàðèè: 5 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 5


   Сэтгэгдэл: 5
   Нэр: tsomo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 5  |  IP: 112.72.13.177  |  Огноо: (2014-11-13)

  () | 2014-11-13 | Пүрэв|3.11 PM
  vzeh bolhgv bnshd

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: sergeluun

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 112.72.13.88  |  Огноо: (2013-11-14)

  () | 2013-11-14 | Пүрэв|11.53 PM
  bayrlalaa estoi huurhun kino shuu bol bol bugdiig n mongol hel deer uzeh seen

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: GD

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 103.23.51.4  |  Огноо: (2013-09-09)

  () | 2013-09-09 | Даваа|4.17 PM
  mash ih bayrlalaa

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: zochin

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.126.89.153  |  Огноо: (2013-07-01)

  () | 2013-07-01 | Даваа|3.36 AM
  daraagiin buh angiudiign oruulaarai ok

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: zochin

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.126.89.153  |  Огноо: (2013-07-01)

  () | 2013-07-01 | Даваа|3.35 AM
  daragiin buh angiudiign oruulaarari

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû