Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü ‘Don’t Cry Mommy’ Солонгосын Бокс Оффисыг тэргүүллээ
 • ‘Don’t Cry Mommy’ Солонгосын Бокс Оффисыг тэргүүллээ 3 CommentsÄîáàâèë Guest  12.03 PM (2012-11-26)


  U-KISS хамтлагын  Dongho гын тоголсон ‘Don’t Cry Mommy‘нээлтээ хийсэн өдрөөсөө Бокс Оффисыг тэргүүлсэн байна. Тус киног эхний өдөр нь л  112,223 хүн үзсэн байна.Солонгосын Бокс Оффисыг тэргүүлж байсан ‘Wolf Boy‘ 2-т мөн алдарт Америкын цуврал ‘Breaking Dawn Part 2‘ кино 3-т явж байна . Энэ өдөр, ‘Wolf Boy’ киног 80,922 ,  ‘Breaking Dawn Part 2′ -г 76,527 хүн тус тус үзсэн байна.

  http://upload.enewsworld.net/News/Contents/22792576.jpg

  http://2.bp.blogspot.com/-T0ZCwfVsCjI/UGcBMC9SHaI/AAAAAAAAn8U/1tbrTFbRkSI/s1600/dongho.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-26) Ïðîñìîòðîâ: 783 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: gd

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 163.152.122.204  |  Огноо: (2012-11-27)

  () | 2012-11-27 | Мягмар|12.19 PM
  goy bishee eruusuu uil yvdalgui sonin kino barimtat kino shig dongho eir ineedtei sonin durd toglotson naag avraaj l geed bdiin

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: nyamaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 49.0.151.234  |  Огноо: (2012-11-26)

  () | 2012-11-26 | Даваа|7.56 PM
  hurdan uzhiimsan

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: olzii

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.191  |  Огноо: (2012-11-26)

  () | 2012-11-26 | Даваа|6.34 PM
  uzhiimsan mongolchuud gyls gargaasai :d

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû