Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop-ийн хамгийн амжилттай яваа 15 хамтлаг
 • K-pop-ийн хамгийн амжилттай яваа 15 хамтлаг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.03 AM (2013-06-10)


  K-pop-ын хамгийн амжилттай яваа 15 хамтлагуудыг танилцуулж байна...  15.F(x)

  http://smindotown.files.wordpress.com/2013/02/fx-happy-lunar-new-year-2013.jpg

  14.TVXQ

  http://i.imgur.com/15Eid.jpg

  13.4Minute

  http://25.media.tumblr.com/ff12d2eade47f54c5b7023c374c7d38c/tumblr_mgo4boHguq1rn86lwo2_500.jpg

  12.2PM

  http://farm9.staticflickr.com/8094/8474409251_caefecf24a.jpg

  11.Sistar

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/03/Screen-Shot-2013-03-09-at-11.52.13-PM.png

  10.B1A4

  http://kpop.jacco.hk/files/2012/11/152700243585572648_0aPBbKAE_f.jpg

  9.SHINee

  http://2.bp.blogspot.com/-VUd9jI8wffo/UPYV7E1PIXI/AAAAAAAAMRk/LQ2hYTd8e6Q/s640/shinee+won+disk+bonsang+++popularity+GDA+2013.jpg

  8.2NE1

  http://ygladies.com/access/wp-content/uploads/2013/02/130131-2ne1-at-hi-seoul-awards.jpg

  7.B.A.P  

  http://images6.fanpop.com/image/photos/33600000/B-A-P-2013-Calendar-Hello-2013-baby-baps-fan-club-33675168-500-594.jpg

  6.Super Junior

  http://static.askkpop.com/images/upload/9/dongie/2013/01/28/Super-Junior-M-show-off-their-unique-fashion-style-in-recent-group-photo.jpg

  5.Miss A

  http://photogallery.indiatimes.com/awards/awards-and-honours/seoul-music-awards/photo/18289208/South-Korean-girl-group-Miss-A-pose-for-the-shutterbugs-as-they-attend-for-High1-Seoul-Music-Awards-held-in-Seoul-on-January-31-2013.jpg

  4.EXO K & M

  http://kpopseven.com/wp-content/uploads/2012/04/13586-exo-k-exo-m-release-single-mama-on-april-8.jpg

  3.B2ST/BEAST

  http://en.korea.com/b2st/files/2013/01/b2st_news1.jpg

  2.Big Bang

  http://soompi-1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/01/bigbang.jpg

  1.SNSD/Girls Generation

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/712238894.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-10) Ïðîñìîòðîâ: 1231 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû