Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Ямар одыг бие хамгаалагчаа болгомоор байна?
 • Ямар одыг бие хамгаалагчаа болгомоор байна? 10 CommentsÄîáàâèë Guest  3.49 PM (2012-11-20)


  Nate онлайн сайтаар Double Enjoy Pictures 'Ямар одыг бие хамгаалагчаа болгомоор байна' гэсэн санал асуулга авжээ.


  3. SHINee - Minho


  2. B2ST - Kikwang


  1. Big Bang - TOP
  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-20) Ïðîñìîòðîâ: 788 | Êîììåíòàðèè: 10 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 10


   Сэтгэгдэл: 10
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 10  |  IP: 182.160.25.195  |  Огноо: (2012-12-23)

  (arma) | 2012-12-23 | Ням|2.20 PM
  jujigchin park ki woong

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 9
   Нэр: love love love

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 9  |  IP: 49.0.144.164  |  Огноо: (2012-11-21)

  () | 2012-11-21 | Лхагва|7.48 PM
  minho

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 8
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 8  |  IP: 122.201.18.180  |  Огноо: (2012-11-21)

  (Sirena) | 2012-11-21 | Лхагва|5.07 PM
  Bi bsn bol KAI ^^ Ene dundaas bol TOPg

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 7
   Нэр: anu

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 7  |  IP: 213.41.155.199  |  Огноо: (2012-11-21)

  () | 2012-11-21 | Лхагва|1.34 AM
  minho-g bolgono

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 6
   Нэр: minyeon Queen

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 6  |  IP: 122.201.18.136  |  Огноо: (2012-11-20)

  (minyeon) | 2012-11-20 | Мягмар|10.40 PM
  T.o.P

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 5
   Нэр: bbtungaa

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 5  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-11-20)

  () | 2012-11-20 | Мягмар|9.06 PM
  medeej ma top

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: Misheel Ganzorig

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 112.72.12.89  |  Огноо: (2012-11-20)

  (Mishka) | 2012-11-20 | Мягмар|7.53 PM
  BI CH GSEN TOPIG BOLGOH BSAN YOSTOI ZOW

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: olzii

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 203.194.115.192  |  Огноо: (2012-11-20)

  () | 2012-11-20 | Мягмар|5.01 PM
  sanl 1 bn
  bi ch gsn top-iig bolgoh bsn kiki ♥

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: eee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 203.194.115.133  |  Огноо: (2012-11-20)

  () | 2012-11-20 | Мягмар|4.49 PM
  shaaaaaal utaggui yum yavuulhiin maa naaduliig chin booloo bolgii shaal t1 shaasan

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Kikwang

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.176  |  Огноо: (2012-11-20)

  () | 2012-11-20 | Мягмар|4.20 PM
  KIKwang ♥

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû