Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'C.N. Blue' тун удахгүй Японд аялан тоглолтоо хийнэ
 • 'C.N. Blue' тун удахгүй Японд аялан тоглолтоо хийнэ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.16 PM (2012-07-25)


  FNC Entertainment-аас гарч ирсэн CN Blue хамтлагийнхан энэ оны 10-р сард Японд аялан тоглолтоо хийхээр болжээ..

  CN Blue хамтлагийн албан ёсны сайт дээрх цагийн хувиараар бол 10-р сарын 2-нд Nagoya-д 10-р сарын 7-нд Nikata-д 10-р сарын 11,12-нд Osoka хотод, 10-р сарын 13-нд Hiroshima-д тоглохоор болсон бол 10-р сарын 21-нд Saitama Super Arena- тус тус тоглохоор болжээ...


  http://global.mnet.com/data/enews/News/2012071/11499261.jpg  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-25) Ïðîñìîòðîâ: 658 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû