Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Instyle' сэтгүүлийн өнгөрсөн үеийн хамгийн шилдэг зургууд
 • 'Instyle' сэтгүүлийн өнгөрсөн үеийн хамгийн шилдэг зургууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.19 PM (2013-05-02)

  InStyle сэтгүүлд зургаа авхуулсан Idol-уудын хамгийн шилдэг зургуудыг нэрлэжээ..  Krystal & Sulli: Хаврыг санагдуулам

  SooYoung: 70 оны загварыг санагдуулам зураг авалт.

  YuRi: Өндөр загварын мэдрэмж, классик маягийг илэрхийлсэн хар өнгөөс бүрдэх зуны sexy style-ыг санагдуулах зураг авалт.

  GaIn: Энгийн хэрнээ чамин style.

  YooBin: Funky style-ыг санагдуулах үс засалт, хувцаслалт.

  Uee:  Denim болон khaki style-ыг харуулсан.  Source: http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: K-pop Fashion | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-02) Ïðîñìîòðîâ: 782 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû